BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT- VĨNH PHÚC
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT- VĨNH PHÚC
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT- VĨNH PHÚC
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT- VĨNH PHÚC
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT- VĨNH PHÚC
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT- VĨNH PHÚC
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT- VĨNH PHÚC
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT- VĨNH PHÚC
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT- VĨNH PHÚC
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT- VĨNH PHÚC
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT- VĨNH PHÚC
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT- VĨNH PHÚC
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT- VĨNH PHÚC
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT- VĨNH PHÚC
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT- VĨNH PHÚC
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT- VĨNH PHÚC
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT- VĨNH PHÚC
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT- VĨNH PHÚC
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT- VĨNH PHÚC
BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT- VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT- VĨNH PHÚC

  • Tên dự án: Bệnh viện hữu nghị Lạc Việt
  • Thiết kế: Vietadesign
  • Vị trí: Định Trung, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 
  • Năm: 2015
  •