Trung tâm huấn luyện trải nghiệm Hùng Vương
Trung tâm huấn luyện trải nghiệm Hùng Vương
Trung tâm huấn luyện trải nghiệm Hùng Vương
Trung tâm huấn luyện trải nghiệm Hùng Vương
Trung tâm huấn luyện trải nghiệm Hùng Vương
Trung tâm huấn luyện trải nghiệm Hùng Vương
Trung tâm huấn luyện trải nghiệm Hùng Vương
Trung tâm huấn luyện trải nghiệm Hùng Vương
Trung tâm huấn luyện trải nghiệm Hùng Vương

Trung tâm huấn luyện trải nghiệm Hùng Vương

DỰ ÁN: TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN TRẢI NGHIỆM HÙNG VƯƠNG

Địa điểm: Xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thảo, tỉnh Phú Thọ

Chủ đầu tư: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ